Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

  

Hysbysiad o Gyfarfod     PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser         DYDD MAWRTH, 20 MEHEFIN, 2017 AM 6.00 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                         SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Mawrth 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

5.         Cyflwyniad i Bwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.         4ydd Chwarter Penderfyniadau Amserlen Rhaglen Olrhain a Gwaith 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Mehefin 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y CynghoryddG. Carroll;

Is-gadeirydd: I'w benodi yn y cyfarfod;

Y Cynghorwyr: R. Crowley, V. Driscoll, O. Griffiths, S. Griffiths, Dr. I.J. Johnson, P. King, N. Moore, L. Rowlands ac E. Williams