Hysbysiad o Gyfarfod PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD CORFFORAETHOL AC ADNODDAU

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod             MAWRTH 14 MEHEFIN 2016 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad               SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

(GOFYNNIR I’R AELODAU NODI

AMSER DECHRAU’R CYFARFOD HWN)

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio).

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Monitro Perfformiad Diwedd y Flwyddyn 2015/16 a Gosod Targedau ar gyfer 2016/17.

[Gweld Cofnod]

5.         Monitro Incwm dros y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Ebrill 2016.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Monitro Cyfalaf dros y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Ebrill 2016.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan I). 

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

8.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

7 Mehefin 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985. Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

Mr. J. Rees, Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, H.C. Hamilton, K. Hatton, H.J.W. James, Mrs. A. Moore, R.A. Penrose, G. Roberts, A.C. Williams ac E. Williams.