Hysbysiad o GyfarfodEITHRIADOL O’R PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser       DYDD IAU, 1 MEDI 2016 AM 6.00 P.M.

y Cyfarfod            

 

Lleoliad               SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cais i’w Ystyried -

3.         Project Adfywio Marchnad da byw y Bont-faen - y Cynghorydd A Parker.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.         Diweddariad Diogelu  Corfforaethol – Cabinet: 20 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

5.         Cyflogaeth Ieuenctid yng Nghyngor Bro Morgannwg - Cabinet: 11 Gorffennaf 2016.

[Gweld Cofnod]

6.         Monitro Refeniw a Chyfalaf am y Cyfnod 1 Ebrill tan 31 Mai 2016 – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio 19 Gorffennaf 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -

7.         Diwygio Lles – Adroddiad Cynnydd.

[Gweld Cofnod]

8.         Craffu Tracio Penderfyniadau Amserlen y Rhaglen Argymelliadau a Gwaith 2016/17 y Chwarter Cyntaf.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

24 Awst 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. J Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd G. Roberts;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, H.C. Hamilton, K. Hatton, H.J.W. James, Mrs. A. Moore , R.A. Penrose, A.C. Williams ac E. Williams.