Hysbysiad o GyfarfodPWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod             DYDD MAWRTH, 20 MEDI, 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad               SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf 2016 a’r cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 1 Medi 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Gorffennaf 2016.

[Gweld Cofnod]

5.         Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Gorffennaf 2016.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynllun Gwella Rhan 2: Adolygiad Blynyddol o Berfformiad 2015/16 a Pherfformiad Llywodraeth Leol 2015/16.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Alldro Cyflogeion – Ebrill 2015 i Fawrth 2016.

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgorau Craffu Mai 2015 i Ebrill 2016.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Medi, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. J Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd G. Roberts;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, H.C. Hamilton, K. Hatton, H.J.W. James, Mrs. A. Moore , R.A. Penrose, A.C. Williams ac E. Williams.