Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser        DYDD MAWRTH, 13 RHAGFYR, 2016 AM 5.00 P.M.

y Cyfarfod            

 

Lleoliad                        SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

(NODER:GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER

DECHRAU’R CYFARFOD HWN)

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Hydref 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –  

4.         Adroddiad Absenoldeb Salwch - mis Ebrill 2016 i fis Medi 2016 – Cabinet: 28 Tachwydd, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

5.         Adroddiad Alldro Cyflogeion – Ebrill 2016 i Fedi 2016.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Cynnydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 (2016-17) : Iechyd Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

8.         Gwerth am Arian – Caffael Is-adran Eiddo.

[Gweld Cofnod]

9.         Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2017/18.

[Gweld Cofnod]

10.       Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2017/18.

[Gweld Cofnod]

11.       Cynigion Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai Cychwynnol 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Rhagfyr 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd G. Roberts;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, H.C. Hamilton, K. Hatton, H.J.W. James, Mrs. A. Moore , R.A. Penrose, A.C. Williams ac E. Williams.