Hysbysiad am            PWYLLGOR CRAFFU (ADNODDAU CORFFORAETHOL)

Gyfarfod

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 MAWRTH 19 EBRILL 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15Mawrth 2016.

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio).

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.) 

 

Cyfeiriad –

4.         Strategaeth Ymgysylltu â Gweithwyr – Cabinet: 11 Ebrill 2016.

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

5.         Y Cynllun Cynnydd Rhan I (Amcanion Cynnydd 2016/17).

6.         Cynllun Gwasanaeth 2016-20 – Cyfarwyddiaeth Adnoddau.

7.         Dilyn Llwybr Penderfyniadau ar Argymhellion yn y pedwerydd Chwarter.

 

8.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 


 

9.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Ebrill 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985. Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr. J. Rees, Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu (Adnoddau Corfforaethol)

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. P. Drake

Y Cynghorwyr: H.C. Hamilton, K. Hatton, H.J.W. James, P. King, R.A. Penrose, G. Roberts, A.C. Williams ac E. Williams.