Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 12 GORFFENNAF, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod anhygoel a gynhaliwyd ar 14 Mehefin, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Cynllun Arwynebu Priffyrdd 3 Blynedd 2018 tan 2021 – Cabinet: 2 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

5.         Strategaeth Rheoli Gwastraff Diwygiedig:  Trefniadau Casglu Gwastraff ac Ailgylchu’r Dyfodol – Cabinet: 2 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Strategaeth Parcio Ddrafft – Cabinet: 2 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r  yr Cyfarwyddwr Tai ac Amgylchedd –

7.         Cau Cyfrifon 2017/18.

[Gweld Cofnod]

8.         Monitro Cyllid a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Mai, 2018.

[Gweld Cofnod]

9.         Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Cynnig i Sefydlu Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr – 

10.      Tracio Penderfyniadau Craffu yr 1ydd Chwarter am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith 2018/19.

[Gweld Cofnod

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

5 Gorffennaf, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Cadeirydd: Y Cynghorydd V.J. Bailey;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd M. Lloyd;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.T. Edwards, G. John, N. Moore, A.R. Robertson, S. Sivagnanam and S.T. Wiliam.