Autumn leaves.

 

 

Autumn leaves.

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 4 EBRILL, 2019 AM 4.30 P.M.

 

Lleoliad                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

(NODER: GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER

DECHRAU’R CYFARFOD HWN)

 

(***CYNGHORIR AELODAU'R CYNGOR, AELODAU O BART

PUBLICON CYHOEDDUS A DIDDORDEB I YSTYRIED EITEM

RHIF 42 AR YR AGENDA. 7 - NI FYDD Y POLISI RHEOLI PARCIO

ARFAETHEDIG YN CYNNIG CYN 5.30 P.M.)

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Penodi Is-Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

3.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mawrth, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

5.         Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus – Rheoli Cŵn – Cabinet: 18 Mawrth, 2019.

[Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

6.         Uwchgynhadledd Canol Tref y Barri – Cabinet: 18 Chwefror, 2019.

[Gweld Cofnod]

7.         ***Polisi Rheoli Parcio drafft 2019/20 – Cabinet: 18 Chwefror, 2019.

[Gweld Gwybodaeth Atodol (1) (2)]  

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

28 Mawrth, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. G. Davies, Ffôn: Y Barri (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Cadeirydd: Y Cynghorydd V.J. Bailey;

Is-gadeirydd: Rôl wag;

Y Cynghorwyr: A.R.T. Davies, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.T. Edwards, G. John, N. Moore, A.R. Robertson, S. Sivagnanam a S.T. Wiliam.