Hysbysiad am

Gyfarfod                   PWYLLGOR CRAFFU (YR ECONOMI A’R AMGYLCHEDD)

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod

                              MAWRTH 12 EBRILL 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mawrth 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio).

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr – 

4.         Cyfleoedd Twristiaeth a Masnachol ar Safleoedd Gwasanaeth Gwledig.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad – 

5.         Cytiau Traeth Ynys y Barri – Y Cabinet: 11 Ebrill 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr Yr Amgylchedd a Thai –  

6.         Chwarter 3 – Adroddiad Perfformiad Gwasanaethau Gweladwy 2015-16.

[Gweld Cofnod]

(Nodyn atgoffa: dylai Aelodau hysbysu’r Adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu’n ddim hwyrach na 12 canol dydd ar ddiwrnod y cyfarfod os oes angen presenoldeb swyddog ar gyfer Monitro Perfformiad.)

 

7.         Y Cynllun Cynnydd Rhan 1 (Amcanion Cynnydd 2016/17).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.         Craffu ar Ddilyn Llwybr Penderfyniadau ar Argymhellion yn y pedwerydd Chwarter.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

5 Ebrill 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985. Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mrs. K. Bowen, rhif ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu (Yr Economi a’r Amgylchedd)

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. A. Moore;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd P.G. King;

Y Cynghorwyr: A.G. Bennett, G.A. Cox, Mrs. P. Drake, Mrs. M. Kelly Owen, A.G. Powell, G. Roberts ac S.T. Wiliam (ac un lle gwag).