Hysbysiad am Gyfarfod      PWYLLGOR CRAFFU YR AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                         MAWRTH 17 MAI 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                             SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio).

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Cynlluniau Gwasanaeth 2016-20: Adfywio a Chynllunio a Gwasanaethau Gweladwy a Thrafnidiaeth.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

5.         Strategaeth Lleihau Ynni Goleuadau Stryd – y Cabinet: 25 Ebrill 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio –

6.         Polisi Trafnidiaeth Ysgolion a Cholegau – y Cabinet: 9 Mai 2016.

[Gweld Cofnod]

7.         Pris Tocynnau Teithwyr – Gwasanaeth Trafnidiaeth Ysgolion – y Cabinet: 9 Mai 2016.

[N.B. Bydd y Cabinet yn ystyried yr adroddiadau yma ar 9 Mai 2016. Caiff unrhyw gyfeiriadau pellach eu hanfon ymlaen cyn gynted â phosibl wedi hynny.]

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

10 Mai 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985. Archwilio papurau’r cefndir:

dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

Mrs. K. Bowen, Rhif ffôn Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd ac Adfywio

I holl Aelodau Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd ac Adfywio fel y’u penodwyd yn y Cyfarfod Blynyddol ar 11 Mai 2016.