Hysbysiad am Gyfarfod      PWYLLGOR CRAFFU YR AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                         MAWRTH 14 MEHEFIN 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                             SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Mai 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio).

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Gwasanaethau Tai –

4.         Monitro Incwm a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2016 tan 30 Ebrill 2016.

[Gweld Cofnod]

5.         Adroddiad Perfformiad Diwedd y Flwyddyn 2015/16 a Gosod Targedau 2016/17.

(Nodwch: Mae Atodiad 2 yr un fath ar gyfer y ddau adroddiad, felly dim ond unwaith y cafodd ei gopïo ar gyfer y cyfarfod)

            (i)         Gwasanaethau Gweladwy.

            (ii)        Gwasanaethau Datblygu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad ar y Cyd gan yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg a’r Aelod  Cabinet dros Dai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd –  

6.         Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr Crwydrol Bro Morgannwg Mai 2016.

(N.B. Atodwyd copi o’r adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet. Bydd Casgliadau Cyfarfod y Cabinet ar 6 Mehefin 2016 yn cael eu dosbarthu pan fyddant ar gael.) 

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

8.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

7 Mehefin 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mrs. K. Bowen, Rhif ffôn Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd ac Adfywio

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. A. Moore

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. P. Drake

Y Cynghorwyr: A.G. Bennett, G.A. Cox, Mrs. M. Kelly Owen, A.G. Powell, G. Roberts, S.T. Wiliam ac M.R. Wilson (ac un lle gwag).