Hysbysiad o’r Cyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD  AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                     DYDD MAWRTH 19 GORFFENNAF 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad:                        SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (gan gynnwys datganiadau chwipio).

Noder: Gofynnir i aelodau sydd eisiau cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Tai ac Amgylchedd –

4.         Cau Cyfrifon 2015/16.

[Gweld Cofnod]

5.         Monitro Cyllid a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill, 2016 i 31 Mai, 2016.

[Gweld Cofnod]

6.         Diweddariad ar Gynlluniau Atal Llifogydd.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –  

7.         Adroddiad Blynyddol – Is-adran 106 Cytundebau Cyfreithiol 2015-2016 – Cabinet 11 Gorffennaf, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.         Craffu ar Dracio Penderfyniadau Rhaglen Argymhellion a Gwaith y Chwarter 1af.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rai brys (Rhan 1).

 

RHAN II

MAE’N BOSIB Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD YN YSTOD Y GWAITH O YSTYRIED YR EITEM(AU) CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Gorffennaf 2016

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hefyd ar gael yn y Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985. I archwilio papurau cefndir yn y lle cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@bromorgannwg.gov.uk

 

 

At Aelodau Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs A. Moore

Is-Gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs P. Drake

Y Cynghorwyr: A.G. Bennett, G.A. Cox, Mrs. M. Kelly Owen, A.G. Powell, G. Roberts, S.T. Wiliam and M.R. Wilson (ac un lle gwag).