Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 8 TACHWYDD 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Hydref 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Adfywio wedi'i arwain gan Synnwyr o Le yn Y Barri – Cabinet: 25 Medi 2016; Cyflwyniad – Angharad Wynne – Ymgynghorydd – Marchnata a Chyfathrebu.

[Gweld Cofnod]

5.         Fframwaith Canol Tref – Diweddariad ar Weithredu – Cabinet: 31 Hydref 2016.

[Gweld Cofnod]

6.         Diweddariad ar Orfodi Parcio Sifil a Pharcio yng Nghanol y Dref – Cabinet: 31 Hydref 2016.

[Gweld Cofnod]

(Bydd cyfeiriadau y Cabinet o 31 Hydref 2016 yn cael ei anfon ymlaen cyn gynted ag y mae ar gael.)

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2016/17 yr 2il Chwarter.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

1 Tachwydd, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. A. Moore;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs P. Drake;

Y Cynghorwyr: A.G. Bennett, G.A. Cox, Mrs. M. Kelly Owen, A.G. Powell, A.P. Riley, G. Roberts, S.T. Wiliam a M.R. Wilson.