Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 14 CHWEFROR, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –  

4.         Cabanau Traeth Ynys y Barri – Y Cabinet: 6 Chwefror, 2017.

(Caiff cyfeiriad y Cabinet o 6 Chwefror 2017 ei anfon ymlaen pan fydd ar gael.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniadau

5.         Cynlluniau Lliniaru Llifogydd - Y Diweddaraf - Clive Moon, Prif Beiriannydd, Rheoli Risg Llifogydd ac Arfordiol.

[Gweld Cofnod]

6.         Gosod Arwyneb Newydd ar Briffyrdd – Mike Clogg, Rheolwr Gweithredol Priffyrdd a Pheirianneg.     

[Gweld Cofnod]      

 

Cyfeirnod – 

7.         Gwasanaethau Gweladwy a Thrafnidiaeth – Ffioedd a Chostau Arfaethedig ar gyfer 2017/2018 – Y Cabinet: 6 Chwefror, 2017.

(Caiff cyfeiriad y Cabinet o 6 Chwefror 2017 ei anfon ymlaen pan fydd ar gael.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Tai ac Amgylchedd –

8.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Rhagfyr 2016.

[Gweld Cofnod]

9.         Grŵp Gorchwyl a Gorffen Rheoli Traffig y Pwyllgor Craffu – Y Diweddaraf ar y Camau a Gymerwyd.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

10.      Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2016/17 yr 3ydd Chwarter. 

[Gweld Cofnod]

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

7 Chwefror, 107

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. A. Moore;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs P. Drake;

Y Cynghorwyr: A.G. Bennett, G.A. Cox, Mrs. M. Kelly Owen, A.G. Powell, A.P. Riley, G. Roberts, S.T. Wiliam a M.R. Wilson.