Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 14 MAWRTH, 2017 AM 5.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

(NODER:GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER DECHRAU’R

CYFARFOD HWN)

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Chwefror, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Tai ac Amgylchedd –

4.         Arolygon Safle.

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad -

5.         Arwynebu Priffyrdd Gan Gynnwys Cynllun Tair Blynedd – Mike Clogg, Rheolwr Gweithredol Priffyrdd a Pheirianyddiaeth.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –  

6.         Ail-siapio Gwasanaethau - Gwasanaethau Gweledol a Thrafnidiaeth: Cabinet: 20 Chwefror, 2017. [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Tai ac Amgylchedd –

7.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Ionawr, 2017.

[Gweld Cofnod]

8.         Hunan Asesiad Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg.

(Hysbysir Aelodau fod atodiadau Hunan-Asesiad Blynyddol Bro Morgannwg wedi eu hanfon ar wahân oherwydd eu maint.  Gofynnir i Aelodau gadw’r rhain a dod â nhw i bob pwyllgor y maent yn aelod ohono)

[Gweld Cofnod]

9.         Cynlluniau Gwasanaeth 2017-21: Adfywio a Chynllunio a Thrafnidiaeth a Gwasanaethau Gweladwy.

[Gweld Cofnod]

10.       Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 (2016-17): Bro Amgylcheddol Gyfrifol a Llewyrchus – I gynnwys cyflwyniad ar y newyddion diweddaraf gan Bennaeth y Gwasanaethau Gweladwy a Thrafnidiaeth o ran llifogydd diweddar yn y Fro.

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

[Gweld Cofnod]

11.       Gosod Targedau ar gyfer 2017/18.

[Gweld Cofnod]

12.       Amcanion Llesiant a Chynllun Gwella Rhan 1 Bro Morgannwg (Amcanion Gwella 2017/18).

[Gweld Cofnod]

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

7 Mawrth, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. A. Moore;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs P. Drake;

Y Cynghorwyr: A.G. Bennett, G.A. Cox, Mrs. M. Kelly Owen, A.G. Powell, A.P. Riley, G. Roberts, S.T. Wiliam a M.R. Wilson.