Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 17 MAI, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Penodi Is-gadeirydd.

 

2.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cofnodion y cyfarfod anhygoel a gynhaliwyd ar 19 Ebrill, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Galw i Mewn –

5.         Datblygu Cyfleoedd Twristiaeth a Masnachol mewn Safleoedd Gwasanaeth Cefn Gwlad (Y Cynghorydd L. Burnett).

[Edrychwch ar gofnod y Cabinet]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.         Rhaglen Cymunedau’r Arfordir y Loteri Fawr.

[Gweld Cofnod]

7.         Tracio Penderfyniadau Craffu yr 4ydd Chwarter am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith 2018/19.

[Gweld Cofnod

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

10 Mai, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Cadeirydd: Y Cynghorydd V.J. Bailey;

Is-gadeirydd: I’w benodi yn y cyfarfod;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.T. Edwards, G. John, M. Lloyd, N. Moore, A.R. Robertson, S. Sivagnanam and S.T. Wiliam.