GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 7 MAWRTH, 2019 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Chwefror, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Tynnu Cyllid Disgresiwn yn Ôl ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth Ysgol â Thâl – Cabinet: 18 Chwefror, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Ail-siapio Gwasanaethau:  Gwasanaethau Gorfodi – Cabinet: 18 Chwefror, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Diweddariad ar Welliannau Trafnidiaeth Strategol yn Ninas Powys – Cabinet: 18 Chwefror, 2019. [Sylwadau Ysgrifenedig]

[Gweld Cofnod]

 

Galw i Mewn –

7.         Adroddiad Ymgynghori Trafnidiaeth Gynaliadwy Penarth Heights – Y Cynghorydd Ms. S. Sivagnanam.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau y’r Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

8.         Monitro Cyllid a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2018 i 31 Ionawr 2019.

[Gweld Cofnod]

9.         Amcanion Lles / Gwella a Chynllun Gwella Bro Morgannwg, Rhan 1 2019/20.

[Gweld Cofnod]

10.       Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 (2018-19): Bro Amgylcheddol Gyfrifol a Llewyrchus

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

28 Chwefror, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Cadeirydd: Y Cynghorydd V.J. Bailey;

Is-gadeirydd: Rôl wag;

Y Cynghorwyr: A.R.T. Davies, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.T. Edwards, G. John, N. Moore, A.R. Robertson, S. Sivagnanam a S.T. Wiliam.