GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 25 MEHEFIN, 2019 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Penodi Is-Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

3.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Ebrill, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

5.         Diweddariad Cam Dau WelTAG M4 34 i'r A48 - Cabinet: 1 Ebril, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Strategaeth Toiledau Bro Morgannwg - Cabinet: 17 Mehefin, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Dirprwy Bwyllgor Enwebedig y Pwyllgor Craffu.

[Gweld Cofnod]

8.         Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2019/20 yr 4ydd Chwarter

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

18 Mehefin, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. G. Davies, Ffôn: Y Barri (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

To All Members of the Environment and Regeneration Scrutiny Committee

Cadeirydd: Cynghorydd Ms. B.E. Brooks;

Is-Gadeirydd: I'w benodi yn y cyfarfod cyntaf;

Cynghorwyr: V.J. Bailey, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, G. John, M.J.G. Morgan, A.R. Robertson, L.O. Rowlands, Ms. S. Sivagnanam and S.T. Wiliam