GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 23 GORFFENNAF, 2019 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Mehefin, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Ailwynebu Priffyrdd Cynllun 3 Blynedd 2019 i 2022 – Cabinet: 1 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Cynigion ar gyfer Cynllun Datblygu Strategol (CDS) ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd –  Cabinet: 15 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

(Bydd y cyfeiriad oddi wrth y Cabinet ar 15 Gorffennaf, 2019 yn cael ei anfon ymlaen at Aelodau yn dilyn cyfarfod y Cabinet.)

6.         Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd Penarth Diweddariad Cam Un Cam Cam a Cham Dau – Cabinet: 15 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

(Bydd y cyfeiriad oddi wrth y Cabinet ar 15 Gorffennaf, 2019 yn cael ei anfon ymlaen at Aelodau yn dilyn cyfarfod y Cabinet.)

 

Adroddiadau y’r Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

7.         Cau Cyfrifon 2018/19.

[Gweld Cofnod]

8.         Monitro Refeniw a Chyfalaf 1 Ebrill - 31 Mai 2019.

[Gweld Cofnod]

9.         Adroddiad Perfformiad Diwedd Blwyddyn 2018/19: Bro Amgylcheddol Gyfrifol a Llewyrchus.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

16 Gorffennaf, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. G. Davies, Ffôn: Y Barri (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

To All Members of the Environment and Regeneration Scrutiny Committee

Cadeirydd: Y Cynghorydd Ms. B.E. Brooks;

Is-Gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. S. Sivagnanam;

Y Cynghorwyr: V.J. Bailey, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, G. John, M.J.G. Morgan, A.R. Robertson, L.O. Rowlands a S.T. Wiliam