GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD MAWRTH, 22 MEDI, 2020 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Penodi Is-Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

3.       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Chwefror, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

4.       Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

5.       Gweithio Tuag at Adferiad - Medi 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

6.       Adroddiad Monitro Cynllun Cyflenwi Blynyddol: Perfformiad Chwarter 1 2020/21.

[Gweld Cofnod]

7.       Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Gorffennaf 2020.   

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.       Amserlen Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2020/21.

[Gweld Cofnod]


9.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

  

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

15 Medi, 2020

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. G. Davies, Ffôn: Y Barri (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Cadeirydd: Y Cynghorydd Ms.B.E. Brooks;

Is-gadeirydd: I'w benodi yn y cyfarfod cyntaf;

Y Cynghorwyr: V.J. Bailey, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, G. John, M.J.G. Morgan, A.R. Robertson, L.O. Rowlands, Ms. S. Sivagnanam ac S.T. Wiliam.

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.