Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser       DYDD LLUN, 12 MEDI 2016 AM 6.00 P.M.

y Cyfarfod                

                             

Lleoliad                      SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

(GOFYNNIR I AELODAU NODI Y BYDD SESIWN FRIFFIO SY’N YMWNEUD AG EITEM RHIF 10 YN DECHRAU AM 5.00 P.M. 

GOFYNNIR I AELODAU DDOD Â CHOPÏAU O’R AGENDA GYDA NHW)

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

4.         Cyflwyniad ar y Gwasanaethau Hamdden.  [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –   

5.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2016 i 31 Gorffennaf, 2016.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Blynyddol Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd Caerdydd a’r Fro 2015/2016.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

7.         Ail-lunio Gwasanaethau – Adolygu Gofal Seibiant i Oedolion ag Anableddau Dysgu – Cabinet: 26 Gorffennaf, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –   

8.         Ymgynghoriad Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr – Canlyniadau 2015 a Chynlluniau 2016.

[Gweld Cofnod]

9.         Sylwadau, Cwynion a Chanmoliaeth.

[Gweld Cofnod]

10.       Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2015-16: Herio’r Fersiwn.

[Gweld Cofnod]

11.       Ymateb ar y Cyd i’r Adroddiad gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru o’r enw "Dementia: Yn Fwy Na Cholli Cof”.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

12.      Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgorau Craffu Mai 2016 i Ebrill 2016.

[Gweld Cofnod]

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

            (i)         Diweddariad ar Bryderon Perfformiad Darparwyr – Diweddariad Llafar.

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

5 Medi, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Gareth Davies, Ffôn (Y Barri): 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Y Cynghorydd R.L. Traherne;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Dr. I.J. Johnson;

Y Cynghorwyr: R.J. Bertin, Ms. R. Birch, S.C. Egan, E. Hacker, H.C. Hamilton, J.W. Thomas S.T. Wiliam a Mrs. M.R. Wilkinson.