Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN, 10 HYDREF, 2016 AM 6.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Medi, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Cyflwyniad gan Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS), Mrs. R. Whittle, Arweinydd Comisiynu – CAMHS Caerdydd a’r Fro. 

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol -   

5.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Awst 2016.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 (2016-17): Bro Actif ac Iach.

[Gweld Cofnod]

7.         Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant.

[Gweld Cofnod]

8.         Diweddaru ar sut mae’r Cyngor yn rheoli galw cynyddol am Wasanaethau Cymorth i Deuluoedd.

[Gweld Cofnod]

9.         Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ofal Demensia a Thechnoleg Gynorthwyol.

[Gweld Cofnod]

10.       Diweddariad ar roi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar waith.

[Gweld Cofnod]

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

3 Hydref, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Gareth Davies, Ffôn (Y Barri): 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Y Cynghorydd R.L. Traherne;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Dr. I.J. Johnson;

Y Cynghorwyr: R.J. Bertin, Ms. R. Birch, S.C. Egan, E. Hacker, H.C. Hamilton, J.W. Thomas S.T. Wiliam a Mrs. M.R. Wilkinson.