Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 22 TACHWYDD, 2016 AM 6.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Hydref, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol –   

4.         Comisiynydd Plant Cymru – Cyflwyniad. 

[Gweld Cofnod]

5.         Anhwylder Sbectrwm Awtistig: Project Monitro a Chymorth Cymunedol.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Blynyddol Cydweithfa Fabwysiadu Ranbarthol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd, 1 Ebrill 2015 tan 31 Mawrth 2016.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad ar Gynhadledd Genedlaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol, Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

8.         Ail-lunio Gwasanaethau – Adolygu Gofal Seibiant i Oedolion ag Anableddau Dysgu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

9.         Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2016/17 yr 2il Chwarter.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

15 Tachwydd, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Gareth Davies, Ffôn (Y Barri): 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Y Cynghorydd R.L. Traherne;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Dr. I.J. Johnson;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, R.J. Bertin, Ms. R. Birch, S.C. Egan, E. Hacker, H.C. Hamilton, J.W. Thomas a S.T. Wiliam.