Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 8 RHAGFYR, 2016 AM 6.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai -

3.         Contract Rheoli Hamdden – Adroddiad Blwyddyn 4.

[Gweld Cofnod]

 

Cais i Ystyried Mater - 

4.         (i)         Trosolwg o’r Adran Safonau Bwyd – Rheolwr Gweithredol – Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir.

            (ii)        Ymyriadau Diogelwch Bwyd (Y Cynghorydd R.J.  Bertin). 

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol –   

5.         Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2017/18.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod o Cabinet -

7.         Ail-lunio Gwasanaethau – Adolygiad o’r Gwasanaeth Pryd ar Glud - Cabinet: 28 Tachwydd, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol –   

8.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 (2016-17): Bro Actif ac Iach.

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

1 Rhagfyr, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Gareth Davies, Ffôn (Y Barri): 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Y Cynghorydd R.L. Traherne;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Dr. I.J. Johnson;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, R.J. Bertin, Ms. R. Birch, S.C. Egan, E. Hacker, H.C. Hamilton, J.W. Thomas a S.T. Wiliam.