Hysbysiad am Gyfarfod      PWYLLGOR CRAFFU BYW YN IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN 16 MAI 2016 AM 6.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

4.         Cais am Ystyriaeth (Y Cynghorydd R. J. Bertin) – Cyflwyniad

            Dyfodol Gwasanaethau Deintyddol yn Ysbyty’r Barri.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Cyflwyniad gan Dr Suzanne Wood (Iechyd Cyhoeddus Cymru) ar Ordewdra Plant.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –

6.         Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

7.         Llety â Gofal i Bobl Hŷn – Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

8.         Cynlluniau Gwasanaeth 2016-20: Gwasanaethau Oedolion, Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, Rheoli Busnes ac Arloesedd.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

            (i)     Datgelu bryderon mewn perthynas â darparwr gofal cartref - diweddariad llafar.

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

9 Mai 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985. Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Gareth Davies Rhif ffôn Y Barri (01446) 709249.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau Pwyllgor Craffu Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol

I holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol fel y’u hapwyntiwyd yn y Cyfarfod Blynyddol ar 11 Mai 2016.