Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 LLUN 13 MEHEFIN 2016 AM 6.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Confod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Mai 2016.

[Gweld Confod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio).

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Confod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol –

4.         Comisiynydd Pobl Hŷn yng Nghymru – Cyflwyniad.

[Gweld Confod]

5.         Monitro Incwm a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1–30 Ebrill 2016.

[Gweld Confod]

6.         Gwasanaeth Maethu Bro Morgannwg. 

[Gweld Confod]

7.         Anfon Cleifion Adref o’r Ysbyty ac Oedi mewn Trosglwyddo Gofal.

[Gweld Confod]

 

Cyfeiriadau –

8.         Ffioedd Gofal Cymunedol ar gyfer Gwasanaethau yn y Cartref 2016/17 –Cabinet: 23 Mai 2016.

[Gweld Confod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol –

9.         Adroddiad Perfformiad Diwedd y Flwyddyn 2015/16 a Gosod Targedau ar gyfer 2016/17.

[Gweld Confod]

 

Cyfeiriadau –

10.      Clwb Parc Jenner – Cabinet: 23 Mai 2016.

[Gweld Confod]

 

11.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

 

12.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Mehefin 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985. Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Gareth Davies, Rhif ffôn (Y Barri) 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau Pwyllgor Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Y Cynghorydd R.L. Traherne

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Dr. I.J. Johnson

Y Cynghorwyr: R.J. Bertin, Ms. R. Birch, S.C. Egan, E. Hacker, H.C. Hamilton, J.W. Thomas, S.T. Wiliam a Mrs. M.R. Wilkinson.