Enw’r Cyfarfod            PWYLLGOR CRAFFU AR FYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN 18 GORFFENNAF 2016 AM 6.00 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod Cabinet a Gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio).

            (Noder: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod -

4.         Diweddariad ar Ddiogelu Corfforaethol – Cabinet: 20 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol -   

5.         Cau Cyfrifon 2015/16.

[Gweld Cofnod]

6.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Mai, 2016.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Diweddaru ar Ofal Cartref ym Mro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Diwedd Rhaglen Cronfa Cydweithredu Ranbarthol – Ailfodelu Gofal Cymdeithasol ac Integreiddio gydag Iechyd.

[Gweld Cofnod]

9.         Strategaeth Gorfforaethol Drafft ar gyfer Plant y mae Angen Gofal a Chymorth arnynt a Chynllun Gweithredu 2016-2019.

[Gweld Cofnod]

10.      Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc – Adolygiad Lleoli Blynyddol.   

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr -

11.       Amserlen Rhaglen Gwaith a Thracio Penderfyniadau'r Chwarter 1af.

[Gweld Cofnod]

 

12.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Gorffennaf 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth ) 1985. Archwilio papurau cefndirol yn y lle cyntaf, ymholiadau i Gareth Davies, Ffôn (Y Barri): 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu ar Fyw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd:  Y Cynghorydd R.L. Traherne

Is-Gadeirydd: Y Cynghorydd Dr. I.J. Johnson

Y Cynghorwyr: R.J. Bertin, Ms. R. Birch, S.C. Egan, E. Hacker, H.C. Hamilton, J.W. Thomas S.T. Wiliam a Mrs. M.R. Wilkinson.