Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN, 13 MAWRTH, 2017 AM 5.30 P.M.

                             

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

 

 (NODER:GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER DECHRAU’R CYFARFOD HWN)

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Chwefror 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Cais i Ystyried Mater -

            Cynigion y Bwrdd Iechyd Lleol ar gyfer cyfleuster Iechyd a Llesiant Newydd wrth Ganolfan Hamdden Penarth(Cynghorydd Dr. I.J. Johnson). [Cais i Ystyried Mater]

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod -

5.         Ail-siapio Gwasanaethau - Gwasanaethau Gweledol a Thrafnidiaeth: Cabinet: 20 Chwefror, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol –   

6.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Ionawr, 2017.

[Gweld Cofnod]

7.         Amcanion Llesiant a Chynllun Gwella Rhan 1 Bro Morgannwg (Amcanion Gwella 2017/18). 

[Gweld Cofnod]

8.         Hunan Asesiad Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg.

(Hysbysir Aelodau fod atodiadau Hunan-Asesiad Blynyddol Bro Morgannwg wedi eu hanfon ar wahân oherwydd eu maint.  Gofynnir i Aelodau gadw’r rhain a dod â nhw i bob pwyllgor y maent yn aelod ohono)

[Gweld Cofnod]

9.         Cynlluniau Gwasanaeth 2017-21: Gwasanaethau Oedolion, Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, Rheoli Busnes ac Arloesi a Gwasanaethau Gweladwy a Thrafnidiaeth.

[Gweld Cofnod]

10.      Gosod Targedau ar gyfer 2017/18.

[Gweld Cofnod]

11.      Llety gyda Gofal i Bobl Hŷn.

[Gweld Cofnod]

12.      Adroddiad Diweddaru ar Ofal Cartref ym Mro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

13.       Y Diweddaraf ar Weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

[Gweld Cofnod]

14.       Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 (2016-17): Bro Actif ac Iach.

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

15.      Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2016/17 yr 3ydd Chwarter

[Gweld Cofnod]

 

16.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

17.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Mawrth, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Gareth Davies, Ffôn (Y Barri): 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Y Cynghorydd R.L. Traherne;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Dr. I.J. Johnson;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, R.J. Bertin, Ms. R. Birch, S.C. Egan, E. Hacker, H.C. Hamilton, J.W. Thomas a S.T. Wiliam.