Hysbysiad o Gyfarfod       PWYLLGOR CRAFFU CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                       MERCHER 18 MAI 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                           SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

4.         Tai Cyngor Bro Morgannwg – Polisi Gweithredu Safon Ansawdd Tai Cymru – Cabinet: 25 Ebrill 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

5.         Cynllun Gwasanaeth 2016-20: Tai a Gwasanaethau Adeiladu.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

7.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Mai 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985. Archwilio papurau’r cefndir:

dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

Mr. C. Hope, Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

I holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel fel y’u penodwyd yn y Cyfarfod Blynyddol ar 11 Mai 2016.

 

 

1 cynrychiolydd, mewn swyddogaeth arsylwi gyfetholedig, ddibleidlais, o bob un o’r sefydliadau isod:

 

Shelter Cymru

Panel Trafod Cartrefi a Digartrefedd y Fro

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid.

Mr. G. Amos

Mrs. G. Doyle

Mr. A Raybould

Ac Un Lle Gwag