Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   MERCHER 15 MEHEFIN 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                       SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mai 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio).

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad ar y Cyd gan yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg a’r Aelod Cabinet dros Dai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd – 

4.         Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr Crwydrol Bro Morgannwg Mai 2016.

(N.B. Atodwyd copi o’r adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet. Bydd Casgliadau Cyfarfod y Cabinet ar 6 Mehefin 2016 yn cael eu dosbarthu pan fyddant ar gael.) 

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

5.         Monitro Incwm a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2016 tan 30 Ebrill 2016.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Perfformiad Diwedd y Flwyddyn 2015/16 a Gosod Targedau 2016/17.

(Nodwch: Mae Atodiad 2 yr un fath ar gyfer y ddau adroddiad, felly dim ond unwaith y cafodd ei gopïo ar gyfer y cyfarfod)

            (i)         Gwasanaethau Tai ac Adeiladau.

            (ii)        Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

8.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

8 Mehefin 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985. Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mrs. L. Mills, Rhif ffôn Y Barri (01446) 709144.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Y Cynghorydd C.J. Williams

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd J. Drysdale

Y Cynghorwyr: A.G. Bennett, J.C. Bird, Mrs. C.L. Curtis, Mrs. V.M. Hartrey, Ms. R.F. Probert, R.P. Thomas, Mrs. M.R. Wilkinson ac E. Williams.

 

 

Un cynrychiolydd, mewn swyddogaeth arsylwi gyfetholedig, ddibleidlais, o bob un o’r sefydliadau isod:

 

Shelter Cymru

Panel Trafod Cartrefi a Digartrefedd y Fro

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid.

Mr. G. Amos

Mrs. G. Doyle

Mr. A Raybould

Ac Un Lle Gwag