Hysbysiad o Gyfarfod PWYLLGOR CRAFFU CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod             DYDD LLUN 25 GORFFENNAF 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad               SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio).

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod -

4.         Diweddariad ar Ddiogelu Corfforaethol – Cabinet: 20 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Gwasanaethau Tai -

5.        Cau Cyfrifon 2015/16.

[Gweld Cofnod]

6.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2015 i 31 Mai, 2016.  

[Gweld Cofnod]         

7.         Adroddiad Diwedd y Flwyddyn Gwasanaethau  Tai ac Adeiladu 2015/16.

[Gweld Cofnod]

8.         Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid: Adroddiad Diwedd y Flwyddyn ar gyfer y cyfnod mis Ebrill 2015 i fis Mawrth 2016.

[Gweld Cofnod]

9.         Perfformiad Rhaglen Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf y Barri 2015-16.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr -

10.       Amserlen Rhaglen Gwaith a Thracio Penderfyniadau Craffu'r Chwarter 1af 2016/17

[Gweld Cofnod]

 

11.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

18 Gorffennaf 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985. Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr. G. Davies, Rhif ffôn Y Barri (01446) 709249.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Y Cynghorydd C.J. Williams

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd J. Drysdale

Y Cynghorwyr: A.G. Bennett, J.C. Bird, Mrs. C.L. Curtis, Mrs. V.M. Hartrey, Ms. R.F. Probert, R.P. Thomas, Mrs. M.R. Wilkinson ac E. Williams.

 

 

1 cynrychiolydd, mewn swyddogaeth arsylwi gyfetholedig, ddibleidlais, o bob un o’r sefydliadau isod:

 

Shelter Cymru

Panel Trafod Cartrefi a Digartrefedd y Fro

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid.

Mr. G. Amos

Mrs. G. Doyle

Mr. A Raybould

Ac Un Lle Gwag