Hysbysiad o GyfarfodPWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod             DYDD MERCHER, 15 MAWRTH, 2017 AM 5.30 P.M.

 

Lleoliad               SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

(NODER:GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER DECHRAU’R

CYFARFOD HWN)

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Chwefror, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –  

4.         Strategaeth yr Amgylchedd a Chymdogaethau (Tai) - Cabinet: 6 Mawrth, 2017.

[Gweld Cofnod]

5.         Grŵp Gorchwyl a Gorffen Rheoli Traffig y Pwyllgor Craffu – Y Diweddaraf ar y Camau a Gymerwyd - Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio 14 Chwefror, 2017

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.         Hunan Asesiad Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

(Hysbysir Aelodau fod atodiadau Hunan-Asesiad Blynyddol Bro Morgannwg wedi eu hanfon ar wahân oherwydd eu maint.  Gofynnir i Aelodau gadw’r rhain a dod â nhw i bob pwyllgor y maent yn aelod ohono)

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai -

7.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31Ionawr, 2017.

[Gweld Cofnod]

8.         Diweddariad i’r Adroddiad Diogelu Corfforaethol (Mehefin 2016) - Gwybodaeth Ychwanegol.

[Gweld Cofnod]

9.         Cynlluniau Gwasanaeth 2017-21: Perfformiad a Datblygu. Adfywio a Chynllunio, Gwasanaethau Tai ac Adeiladu, Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc.

[Gweld Cofnod]

10.      Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 (2016-17): Mae Fro Cynhwysol a   Diogel.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

11.      Gosod Targedau ar gyfer 2017/18.

[Gweld Cofnod]

12.      Amcanion Llesiant a Chynllun Gwella Rhan 1 Bro Morgannwg (Amcanion Gwella 2017/18).

[Gweld Cofnod]

 

13.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn   rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

8 Mawrth, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. L. Mills, Ffôn: Y Barri (01446) 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

 

I Aelodau'r Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Y Cynghorydd C.J. Williams;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd J. Drysdale;

Y Cynghorwyr: A.G. Bennett, J.C. Bird, Mrs. C.L. Curtis, Mrs. V.M. Hartrey, Ms. R.F. Probert, R.P. Thomas, Mrs. M.R. Wilkinson ac E. Williams.

 

 

1 cynrychiolydd arsylwi a gyfetholir nad yw’n pleidleisio, o bo bun o’r sefydliadau canlynol:

 

Shelter Cymru

Tai’r Fro a'r Fforwm Digartrefedd

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid.

         Mrs. G. Doyle

         Mr. D. Dutch

         Mrs. A. Edwards

         Mr. A. Raybould