Hysbysiad am

Gyfarfod                        PWYLLGOR CRAFFU (TAI A DIOGELU’R CYHOEDD)

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                     MERCHER 13 EBRILL 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                          SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio).

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

4.         Rheoli Integredig Chwyn a Phlâu – Pwyllgor Craffu (Yr Economi a’r Amgylchedd): 8 Mawrth 2016.  [Gweld taflen Ymddiriedolaeth Cyflwyniad a Barn Owl]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr Yr Amgylchedd a Thai –

5.         Y Cynllun Cynnydd Rhan 1 (Amcanion Cynnydd 2016/17).

[Gweld Cofnod]

6.         Cynllun Gwasanaeth 2016-20: Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Craffu ar Ddilyn Llwybr Penderfyniadau ar Argymhellion yn y pedwerydd Chwarter.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Ebrill 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985. Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

Mr. C. Hope, rhif ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu (Tai a Diogelu’r Cyhoedd)

Cadeirydd: Y Cynghorydd C.J. Williams

Is-Gadeirydd: Y Cynghorydd J. Drysdale

Y Cynghorwyr: A.G. Bennett, J.C. Bird, Mrs. C.L. Curtis, Mrs. V.M. Hartrey, Ms. R.F. Probert, R.P. Thomas, Mrs. M.R. Wilkinson ac E. Williams.

 

1 cynrychiolydd, mewn cymhwyster cyfethol dibleidlais, o bob sefydliad isod:

 

Shelter Cymru

Panel Trafod Tai a Digartrefedd y Fro

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Grŵp Gwaith / Panel Tenantiaid.

     Mr. G. Amos

     Mrs. G. Doyle

     Mr. A Raybould

     Ac Un Lle Gwag