Autumn leaves.

 

 

Autumn leaves.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD LLUN, 14 TACHWYDD, 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                        SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod Eithriadol a gynhaliwyd 3 Hydref 2016 a’r cyfarfod a gynhaliwyd 17 Hydref 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau Dros Dro -

4.         Datblygu’r Celfyddydau – Etifeddiaeth Amgueddfeydd, Lleoliadau Celf, Llyfrgelloedd, Diwydiannau Creadigol a Chelf Hygyrch - Gofyn am i'w Hystyried (Cynghorydd C.P. Franks).

[Gweld Cofnod]

5.         Asesiad Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2015-2016.

[Gweld Cofnod]

6.         Panel Cynnydd mewn Perfformiad Ysgolion Unigol.

[Gweld Cofnod]

7.         Darpariaeth yn y Sector Nas Cynhelir: Blwyddyn Academaidd 2015/16.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -  

8.         Crynodeb o Adroddiadau Arolygu Ysgolion, Tymor Yr Haf 2016.

[Gweld Cofnod]

9.         Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2016/17 yr 2il Chwarter.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

7 Tachwydd, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Karen Brown, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd N.P. Hodges;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd R.A. Penrose;

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, Mrs. C.L. Curtis, Ms. K.E. Edmunds, C.P. Franks, T.H. Jarvie, F.T. Johnson, A. Parker a Mrs. A.J. Preston.

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Babyddol).

Y Tad E. Counsell (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Rôl wag (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. G. Beaudette (Cynradd).

Mr. D. Treharne (Addysg Gymraeg).

Ms. T. Young (Uwchradd).

Mr N. Want (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag (Arbennig).

Rôl wag (Penaethiaid).

Rôl wag (Eglwysi Rhyddion).