Autumn leaves.

 

 

Autumn leaves.

 

 

Notice of Meeting    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting              DYDD LLUN, 13 CHWEFROR, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

PART I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cyfraniad Consortiwm Canolbarth y De at Godi Safonau yn Ysgolion Bro Morgannwg. 

 

[Gweld Cofnod

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau Dros Dro

4.         Strategaeth Hybu’r Gymraeg.

[Gweld Cofnod]

5.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Rhagfyr 2016.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynllunio Lleoedd Ysgol ym Mro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

7.         Cynrychiolydd Dyneiddwyr ar Gyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) Cyngor Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –

8.         Diweddariad ar Ddiogelu Corfforaethol – Y Cabinet: 23 Ionawr, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiady Rheolwr Gyfarwyddwr–  

9.         Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2016/17 yr 3ydd Chwarter. 

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Chwefror, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Karen Brown, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd N.P. Hodges;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd R.A. Penrose;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, Ms. R. Birch, Mrs. C.L. Curtis, C.P. Franks, T.H. Jarvie, F.T. Johnson, A. Parker a Mrs. A.J. Preston.

 

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Babyddol).

Y Tad E. Counsell (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. G. Beaudette                   (Cynradd).

Mr. D. Treharne                     (Addysg Gymraeg).

Ms. T. Young                          (Uwchradd).

Mr. N. Want                           (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                                 (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                                 (Arbennig).

Rôl wag                                 (Penaethiaid).

Rôl wag                                 (Eglwysi Rhyddion).