Hysbysiad am

Gyfarfod                        PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT  

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 23 MAI 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                         SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio) yn unol â Chod Ymddygiad y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

4.         Panelau Cynnydd Ysgolion Unigol – Y Cabinet: 25 Ebrill 2016.

(N.B. Gofynnir i Aelodau ystyried penodi dau Banel o Dri wedi’u harwain gan Aelod i Ysgolion Cynradd High Street a Fairfield, a chytuno ar aelodaeth y cyfryw Banelau yn unol â’r Drefn a nodir yn Atodiad A yr adroddiad.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –  

5.         Cyfarfod Panel Cynnydd Perfformiad Ysgolion Unigol (St. Richard Gwyn).

[Gweld Cofnod]

6.         Crynodeb o Adroddiadau Arolygu Ysgolion Tymor y Gwanwyn 2016.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD

TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN

100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

8.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

16 May 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985. Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Karen Bowen, Rhif ffôn: 01446 709856.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Cadeirydd: Y Cynghorydd N.P. Hodges

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd (i’w benodi)

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, Mrs. C.L. Curtis, Ms. K.E. Edmunds, C.P. Franks, T.H. Jarvie, F.T. Johnson, A. Parker, R.A. Penrose a Mrs. A.J. Preston.

 

Gwahoddwyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Gatholig)

Y Tad E. Counsell (Yr Eglwys yng Nghymru)

Dr. C. Brown (Rhiant Lywodraethwr – Y Sector Uwchradd)

Mr. L. Kellaway (Rhiant Lywodraethwr – Y Sector Gynradd)

 

Gwahoddwyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. G. Beaudette                    (Cynradd)

Mr. D. Treharne                      (Addysg Gymraeg)

Ms. T. Young                          (Uwchradd)

Mr. N. Want                           (Panel Trafod Ieuenctid y Fro)

Gwag                                    (Panel Trafod Ieuenctid y Fro)

Gwag                                     (Arbennig)

Gwag                                     (Penaethiaid)

Gwag                                     (Eglwysi Rhydd)