Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    LLUN 20 MEHEFIN 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                         SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG, Y BARRI

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mai 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio) yn unol â Chod Ymddygiad y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –  

4.         Monitro Incwm a Chyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill tan 30 Ebrill 2016.

[Gweld Cofnod]

5.         Adroddiad Perfformiad Diwedd Blwyddyn 2015/16 a Gosod Targedau ar gyfer 2016/17.

[Gweld Cofnod]

6.         Gwasanaeth Cynghori Ysgol a Chymunedol ar gyfer Pobl Ifanc.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan I).

 

RHAN II

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD

TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN

100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

8.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Mehefin 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985. Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Karen Bowen, Rhif ffôn: 01446 709856.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Cadeirydd: Y Cynghorydd N.P. Hodges

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd R. A. Penrose

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, Mrs. C.L. Curtis, Ms. K.E. Edmunds, C.P. Franks, T.H. Jarvie, F.T. Johnson, A. Parker, R.A. Penrose a Mrs. A.J. Preston.

 

 

Gwahoddwyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Gatholig)

Y Tad E. Counsell (Yr Eglwys yng Nghymru)

Dr. C. Brown (Rhiant Lywodraethwr – Y Sector Uwchradd)

Mr. L. Kellaway (Rhiant Lywodraethwr – Y Sector Gynradd)

 

Gwahoddwyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. G. Beaudette                  (Cynradd)

Mr. D. Treharne                    (Addysg Gymraeg)

Ms. T. Young                                    Uwchradd)

Mr. N. Want                           (Panel Trafod Ieuenctid y Fro)

Gwag                                      (Panel Trafod Ieuenctid y Fro)

Gwag                                      (Arbennig)

Gwag                                      (Penaethiaid Ysgol)

Gwag                                      (Eglwysi Rhydd)