Enw’r Cyfarfod        PWYLLGOR CRAFFU AR DDYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod              DYDD LLUN 18 GORFFENNAF 2016 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                   SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG, Y BARRI

 

(NODER:GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER DECHRAU’R CYFARFOD HWN)

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a Gynhaliwyd ar 20 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.         Adroddiad Estyn Consortiwm Canolbarth De Cymru – Cabinet:  4 Gorffennaf 2016 a Chais am Ystyriaeth (y Cynghorydd C.P. Franks).

[Gweld Cofnod]

5.         Cynnig i Gynyddu Lleoedd mewn Ysgolion Uwchradd Cymraeg – Cabinet: 6 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

6.         Diweddariad ar Ddiogelu Corfforaethol – Cabinet, 20 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau -  

7.         Cau Cyfrifon 2015/16.

[Gweld Cofnod]

8.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Mai, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr -

9.         Amserlen Rhaglen Gwaith a Thracio Penderfyniadau Craffu'r Chwarter 1af 2016/17.

[Gweld Cofnod]

 

10.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod o frys (Rhan I).

            Polisi Presenoldeb Ysgol Diwygiedig.  [Ar frys er mwyn i’r Pwyllgor ystyried yr adroddiad fel bod Polisi Presenoldeb Ysgol y Cyngor yn gallu dod i rym o fis Medi 2016]

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn frys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Gorffennaf 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth ) 1985. Archwilio papurau cefndirol yn y lle cyntaf, ymholiadau i Karen Bowen, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu ar Ddysgu a Diwylliant Cadeirydd: y Cynghorydd N.P. Hodges;

Dirprwy Gadeirydd: Y Cynghorwyr R.A. Penrose;

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, Mrs. C.L. Curtis, Ms. K.E. Edmunds, C.P. Franks, T.H. Jarvie, F.T. Johnson, A. Parker a Mrs. A.J. Preston.

 

Wedi’u gwahodd hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Gatholig).

Y Tad E. Counsell (Yr Eglwys yng Nghymru).

Yr Athro. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – y Sector Uwchradd)

Mr. L. Kellaway (Rhiant-lywodraethwr – y Sector Gynradd).

 

Wedi’u gwahodd hefyd fel gwylwyr nad ydynt yn pleidleisio:

Mr. G. Beaudette      (Cynradd).

Mr. D. Treharne        (Addysg Gymraeg)

Ms. T. Young                        (Uwchradd).

Mr N. Want                (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Gwag                          (Fforwm Ieuenctid y Fro)

Gwag                          (Arbennig).

Gwag                          (Penaethiaid).

Gwag                          (Eglwysi Rhyddion).