Hysbysiad o Gyfarfod   CYFARFOD ARBENNIG O'R PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD LLUN, 3 HYDREF, 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                         SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG, Y BARRI

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod -

3.         Cynnig i Sefydlu Ysgolion Uwchradd Rhyw Gymysg Newydd yn y Barri – Cabinet: 4 Gorffennaf 2016.

D.S. Gofynnir i aelodau'r cyhoedd (nad ydynt wedi eu cyflogi gan yr ysgolion neu nad ydynt yn perthyn i gyflogai neu Lywodraethwr yr Ysgolion) a allai ddymuno siarad gerbron y Pwyllgor gysylltu â Mrs K. Bowen (Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu [manylion dros y dudalen] erbyn 12.00pm ar ddydd Gwener 30 Medi 2016 i drafod y trefniadau.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -

4.         Adolygu Cyfarfodydd Cynnydd Ysgolion Unigol.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

26 Medi, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Karen Brown, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd N.P. Hodges;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd R.A. Penrose;

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, Mrs. C.L. Curtis, Ms. K.E. Edmunds, C.P. Franks, T.H. Jarvie, F.T. Johnson, A. Parker a Mrs. A.J. Preston.

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Babyddol).

Y Tad E. Counsell (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mr. L. Kellaway (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. G. Beaudette                  (Cynradd).

Mr. D. Treharne                    (Addysg Gymraeg).

Ms. T. Young                                    (Uwchradd).

Mr N. Want                            (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                                 (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                                 (Arbennig).

Rôl wag                                 (Penaethiaid).

Rôl wag                                 (Eglwysi Rhyddion).