Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD LLUN, 12 RHAGFYR, 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                        SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 14 Tachwydd 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Cynllun Strategol Drafft y Gymraeg mewn Addysg 2017 – 2020 – Cabinet: 14 Tachwydd, 2016.

[Gweld Cofnod]

5.         Strategaeth Ddrafft Hyrwyddo’r Gymraeg – Cabinet: 28 Tachwydd, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau Dros Dro -

6.         Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2017/18.

[Gweld Cofnod]

7.         Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau Dros Dro –

8.         Monitro Perfformiad Chwarter 2 – Bro Uchelgeisiol a Bywiog yn Ddiwylliannol.

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

[Gweld Cofnod]

 

Cais i Ystyried Mater (Y Cynghorydd C.P. Franks) –

9.         Cyflwyniad gan y Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau Interim ar Heriau a Phroblemau’r Gwasanaeth.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

5 Rhagfyr, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985.

Arolygu papurau cefndir –

yn yr achos cyntaf dylid ymholi Karen Brown, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd N.P. Hodges;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd R.A. Penrose;

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, Mrs. C.L. Curtis, Ms. K.E. Edmunds, C.P. Franks, T.H. Jarvie, F.T. Johnson, A. Parker a Mrs. A.J. Preston.

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Babyddol).

Y Tad E. Counsell (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Rôl wag (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. G. Beaudette (Cynradd).

Mr. D. Treharne (Addysg Gymraeg).

Ms. T. Young (Uwchradd).

Mr N. Want (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag (Arbennig).

Rôl wag (Penaethiaid).

Rôl wag (Eglwysi Rhyddion).