Notice of Meeting    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting              DYDD LLUN, 23 IONAWR, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

PART I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 12 Rhagfyr, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau – 

4.         Cynnig i Newid Ysgol Gynradd Fairfield yn Ysgol 3 – 11 oed, gan greu Meithrinfa yn yr Ysgol – Y Cabinet: 31 Hydref, 2016.

[Gweld Cofnod]

5.         Comisiynydd Plant Cymru – Cyflwyniad – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach A Gofal Cymdeithasol: 22 Tachwydd, 2016.

[Gweld Cofnod]

6.         Adolygu Tŷ Deri – Y Cabinet: 12 Rhagfyr, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau Dros Dro –  

7.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Tachwydd 2016.

[Gweld Cofnod]

8.         Crynodeb o Adroddiadau Archwilio Ysgolion ar gyfer Tymor yr Hydref 2016.

[Gweld Cofnod]

9.         Sylwadau’r Fforwm Cyllideb Ysgolion.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

16 Ionawr, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Karen Brown, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd N.P. Hodges;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd R.A. Penrose;

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, Mrs. C.L. Curtis, Ms. K.E. Edmunds, C.P. Franks, T.H. Jarvie, F.T. Johnson, A. Parker a Mrs. A.J. Preston.

 

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Babyddol).

Y Tad E. Counsell (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. G. Beaudette                  (Cynradd).

Mr. D. Treharne                    (Addysg Gymraeg).

Ms. T. Young                        (Uwchradd).

Mr. N. Want                         (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                               (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                               (Arbennig).

Rôl wag                               (Penaethiaid).

Rôl wag                               (Eglwysi Rhyddion).