Notice of Meeting    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting              DYDD LLUN, 20 MAWRTH, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

PART I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 23 Ionawr a 13 Chwefror 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –   

4.         Ail-siapio Gwasanaethau - Gwasanaethau Arlwyo – Y Cabinet: 20 Chwefror, 2017.

[Gweld Cofnod]

5.         Gofalwyr Ifanc: Adroddiad Blynyddol ar y Diweddaraf - Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol: 13 Chwefror, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

6.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2016 i 31 Ionawr, 2017.

[Gweld Cofnod]

7.         Cyfarfod Panel Ynghylch Cynnydd Ysgolion Unigol.

[Gweld Cofnod]

8.         Hunan Asesiad Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

(Hysbysir Aelodau fod atodiadau Hunan-Asesiad Blynyddol Bro Morgannwg wedi eu hanfon ar wahân oherwydd eu maint.  Gofynnir i Aelodau gadw’r rhain a dod â nhw i bob pwyllgor y maent yn aelod ohono)

9.         Cynlluniau Gwasanaeth 2017-21: Perfformiad a Datblygu; Adfywio a Chynllunio; Strategaeth, Dysgu Cymunedol ac Adnoddau; a Chyflawniad i Bawb.

[Gweld Cofnod]

10.      Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 – Bro Uchelgeisiol a Bywiog yn Ddiwylliannol.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

11.       Gosod Targedau ar gyfer 2017/18.

[Gweld Cofnod]

12.       Amcanion Llesiant a Chynllun Gwella Rhan 1 Bro Morgannwg (Amcanion Gwella 2017/18). 

[Gweld Cofnod]

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Mawrth, 2017

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Karen Brown, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd N.P. Hodges;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd R.A. Penrose;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, Ms. R. Birch, Mrs. C.L. Curtis, C.P. Franks, T.H. Jarvie, F.T. Johnson, A. Parker a Mrs. A.J. Preston.

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Babyddol).

Y Tad E. Counsell (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. G. Beaudette (Cynradd).

Mr. D. Treharne (Addysg Gymraeg).

Ms. T. Young (Uwchradd).

Mr. N. Want (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag (Arbennig).

Rôl wag (Penaethiaid).

Rôl wag (Eglwysi Rhyddion).