Hysbysiad am

Gyfarfod                 PWYLLGOR CRAFFU (DYSGU GYDOL OES)

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod              LLUN 18 EBRILL 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                   SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG, Y BARRI

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio) yn unol â Chod Ymddygiad y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –  

4.         Cyfarfod Panel Cynnydd Ysgolion Unigol.

[Gweld Cofnod]

5.         Cynnydd ar Gynigion i Drawsffurfio Addysg Uwchradd yng Ngorllewin

y Barri.   [Gweld gwybodaeth atodol]

[Gweld Cofnod]

6.         Cynlluniau Gwasanaeth 2016-20: Gwella Ysgolion a Chynhwysiad a Strategaeth, Dysgu yn y Gymuned ac Adnoddau.

[Gweld Cofnod]

7.         Y Cynllun Cynnydd Rhan 1 (Amcanion Cynnydd 2016/17).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.         Craffu ar Ddilyn Llwybr Penderfyniadau ar Argymhellion yn y pedwerydd Chwarter.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD

TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN

100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

 

10.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Ebrill 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985. Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Karen Bowen, rhif ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu (Dysgu Gydol Oes)

Cadeirydd: Y Cynghorydd N.P. Hodges;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd R.A. Penrose;

Y Cynghorwyr: Mrs. M.E.J. Birch, Ms. R. Birch, Mrs. C.L. Curtis, Ms. K.E. Edmunds, C.P. Franks, T.H. Jarvie, A. Parker a Mrs. A.J. Preston.

 

Gwahoddwyd i’r cyfarfod fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Gatholig Rufeinig).

Y Tad E. Counsell (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant Lywodraethwr – Y Sector Uwchradd).

Mr. L. Kellaway (Rhiant Lywodraethwr – Y Sector Gynradd).

 

Gwahoddwyd i’r cyfarfod fel arsylwyr heb bleidlais:

Mr. G. Beaudette                  (Cynradd).

Mr. D. Treharne                    (Addysg Gymraeg).

Ms. T. Young                        (Uwchradd).

Mr. M. Conway                     (Panel Trafod Ieuenctid y Fro).

Mr N. Want                          (Panel Trafod Ieuenctid y Fro).

Gwag                                  (Arbennig).

Gwag                                  (Penaethiaid).

Gwag                                  (Eglwysi Rhydd).