Hysbysiad Cyfarfod     PWYLLGOR PENODI UWCH REOLWYR

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH 12 GORFFENNAF, 2016 AM 2.00PM

 

Lleoliad                    YSTAFELL GYNADLEDDA A, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 17 Awst, 2015 a 21 Awst, 2015.

[Gweld Cofnod]

 

3.         I dderbyn datganiadau o fuddiant (gan gynnwys datganiadau chwipio).

(Nodyn: Dylai aelodau sydd angen cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau -

4.         Ail Strwythuro Uwch Reolwyr – Trefniadau Penodi, Recriwtio a Dethol Pennaeth Gwasanaeth Newydd.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sydd yn rai brys (Rhan II).

 

RHAN II

MAE’N BOSIB Y CAIFF Y WASG A’R CYHOEDD EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA’N TRAFOD YR EITEM(AU) CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sydd yn rai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

5th Gorffennaf, 2016.

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -  

Archwilio papurau cefndir yn yr achos cyntaf,

dylai ymholiadau gael eu cyfeirio at

Mr. J. Rees, Ffôn:

Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Holl Aelodau’r Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr -

Cadeirydd: Arweinydd (y Cynghorydd N. Moore);

Is-Gadeirydd: Dirprwy Arweinydd (Y Cynghorydd L Burnett);

Y Cynghorwyr S.C. Egan, C.P. Franks, R.A. Penrose a J.W. Thomas.