Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR PENODI UWCH REOLWYR

 

Dyddiad ac amser         DYDD MAWRTH 23 AWST 2016 AM 9.30 A.M.

y Cyfarfod                

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 3, SWYDDFEYDD  DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

4.         Trefniadau Recriwtio a Dethol Pennaeth y Gwasanaethau Tai ac Adeiladu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –  

5.         Trefniadau Penodi Uwch Reolwyr – Pennaeth Cyflawni Cyffredinol.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Cynnal Cyfweliadau i’r Swydd Pennaeth Cyflawni Cyffredinol.

[Gweld Cofnod]

  

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

17 Awst 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

  

Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr -

Cadeirydd: Yr Arweinydd (Y Cynghorydd  N. Moore);

Is-gadeirydd: Y Dirprwy Arweinydd (Y Cynghorydd L Burnett);

Y Cynghorwyr: S.C. Egan, C.P. Franks, R.A. Penrose a J.W. Thomas.