Autumn leaves.

 

 

Autumn leaves.

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR PENODI UWCH REOLWYR

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 9 MAWRTH, 2017 AM 9.30 A.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Chwefror, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol – 

4.         Trefniadau Recriwtio a Dethol ar Gyfer Pennaeth Rheoli Adnoddau a Diogelu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr – 

5.         Trefniadau Recriwtio a Dethol ar Gyfer y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

            (i)   Trefniadau Recriwtio a Dethol ar Gyfer y Pennaeth Rheoli Adnoddau a Diogelu.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol – 

7.         Trefniadau Recriwtio a Dethol ar Gyfer Pennaeth Rheoli Adnoddau a Diogelu.

(Bydd ffurflenni cais yn cael eu hanfon at yr Aelodau dan llythyr esboniadol ar wahân.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr – 

8.         Trefniadau Recriwtio a Dethol ar Gyfer y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

(Bydd ffurflenni cais yn cael eu hanfon at yr Aelodau dan llythyr esboniadol ar wahân.)

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

3 Mawrth, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mr. J Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr -

Cadeirydd: Yr Arweinydd (Y Cynghorydd  N. Moore);

Is-gadeirydd: Y Dirprwy Arweinydd (Y Cynghorydd L. Burnett);

Y Cynghorwyr: S.C. Egan, C.P. Franks, R.A. Penrose a J.W. Thomas.

 

 

Gwahodd hefyd i fod yn bresennol:

Mae'r Cabinet (Portffolio) Aelodau Perthnasol Eraill Mewn Perthynas ag Eitem Agenda Rhif 4, 5, 7 a 8: Y Cynghorwyr Ms. B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)