Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR PENODI UWCH REOLWYR

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 14 MEHEFIN, 2017 AM 2.00 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 27 Ebrill, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

4.         Trefniadau Recriwtio a Dethol Pennaeth y Gwasanaethau Tai ac Adeiladu.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol – 

6.         Trefniadau Recriwtio a Dethol y Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Rheolydd Lleoliadau.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

8 Mehefin, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mr. J Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr -

Cadeirydd: Yr Arweinydd (Y Cynghorydd  J.W. Thomas);

Is-gadeirydd: Y Dirprwy Arweinydd (Y Cynghorydd T.H. Jarvie);

Y Cynghorwyr: L. Burnett, Dr. I.J. Johnson, N. Moore a R.A. Penrose.

 

 

Gwahodd hefyd i fod yn bresennol:

Mae'r Cabinet (Portffolio) Aelod Perthnasol Eraill Mewn Perthynas ag

Eitem Agenda Rhif 4: Y Cynghorwyr A.C. Parker (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu).

Eitem Agenda Rhif 6: Y Cynghorwyr G.C. Kemp (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)