Hysbysiad am Gyfarfod      CYDBWYLLGOR Y GWASANAETHAU RHEOLIADOL A RENNIR

 

Dyddiad ac amser

y cyfarfod                 DYDD MERCHER 18 MAI 2016 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Chwefror 2016.

 

3.         Derbyn datganiadau o fwriad.

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir –

4.         Cynllun Busnes y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 2016-17.

5.         Gorolwg a Diweddariad ar Ddatblygiad y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

6.         Cynllun Gwasanaeth Gorfodaeth Iechyd a Diogelwch.

7.         Trwyddedi Adnoddau “Gofal Dydd” Anifeiliaid.

 

8.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan II).

 

10.      Dyddiad y cyfarfod nesaf

Dydd Mawrth 28 Mehefin 2016, Siambr y Cyngor, Y Swyddfeydd Dinesig, Y Barri (amser i’w gadarnhau).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Mai 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985.

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

Mr. J. Rees, Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

  • Cynghorwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: C.E. Smith ac R. Williams
  • Cyngor Caerdydd – Y Cynghorwyr D. De’Ath (Cadeirydd) a Ms J. Parry
  • Cyngor Bro Morgannwg – Y Cynghorwyr G. John ac A.G. Powell (Is-gadeirydd).