Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

  

Hysbysiad o Gyfarfod  CYDBWYLLGOR GWASANAETHAU RHEOLIADOL A RENNIR

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 20 MEDI, 2016 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Amgylchedd a Thai –

4.         Datganiad o Gyfrifon wedi’i Archwilio. [Gweld argraffiad diwygiedig o'r Datganiad o Gyfrifon a gyflwynwyd yn y cyfarfod]  

[Gweld Cofnod]                    

5.         Diweddariad a Cyffredinol ar y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir.  [Gweld diweddaru Atodiad 2 a gyflwynwyd yn y cyfarfod]

[Gweld Cofnod]

6.         Adolygu Cytundeb Gweithio ar y Cyd.

[Gweld Cofnod]

7.         Penodi Dadansoddwyr Cyhoeddus ac Amaethyddol

[Gweld Cofnod]

8.         Trwyddedu Cyfleusterau Gofal Dydd Anifeiliaid.   

[Gweld Cofnod]      

9.         Diweddariad ar Rentu Doeth Cymru.      

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Medi, 2016

 

  

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. J Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Y Cynghorwyr C.E. Smith ac R. Williams
  • Cyngor Caerdydd – Y Cynghorwyr D. De’Ath a Ms. J. Parry
  • Cyngor Bro Morgannwg – Y Cynghorwyr G. John ac A.G. Powell