Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod  CYDBWYLLGOR GWASANAETHAU RHEOLIADOL A RENNIR

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 20 RHAGFYR, 2016 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Medi, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth yr Adran Gyllid / Swyddog Adran 151 –

4.         Cynnig i Sefydlu Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir fel Cyflogwr ar Wahân. dan Gronfa Bensiwn Caerdydd a’r Fro.

[Gweld Cofnod]

5.         Cynigion Drafft ar gyfer Cyllideb 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Amgylchedd a Thai –

6.        Penodi Swyddogion Priodol.

[Gweld Cofnod]

7.        Ffioedd a Chostau.

[Gweld Cofnod]

8.        Trosolwg a Diweddariad ar y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir.  [Gweld Cyflwyniadau: Sŵn, Sgamiau, Tatwio]

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Rhagfyr, 2016

 

  

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Y Cynghorwyr C.E. Smith ac R. Williams
  • Cyngor Caerdydd – Y Cynghorwyr D. De’Ath a Ms. J. Parry
  • Cyngor Bro Morgannwg – Y Cynghorwyr G. John ac A.G. Powell